Εργαστήριο Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας

EN
Κεντρική Σελίδα > Η Σχετική Νομοθεσία

Η Σχετική Νομοθεσία

Στο Αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975, άρθρο 16, παράγρ. 4 ορίζεται ότι «πάντες οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, καθ' όλας τα βαθμίδας αυτής εις τα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το κράτος ενισχύει τους διακρινομένους ως και τους δεομένους αρωγής ή ειδικής προστασίας σπουδαστάς, αναλόγως προς τας ικανότητας αυτών».

Κανένας από τους νόμους ή τις νομοθετικές ρυθμίσεις περί ειδικής αγωγής, από το 1980 μέχρι το 2000 (1143/1981, 1566/1985, 2817/2000), δεν έκανε λόγο για τα χαρισματικά παιδιά ως παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ο Νόμος 1566/1985 σχετικά με «τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» αναγνωρίζει επίσημα το σκοπό της ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης για τους μαθητές. Αναφέρεται επίσης στην ίδρυση αθλητικών και μουσικών σχολείων σε ορισμένες πόλεις της Ελλάδας.

Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης εφαρμόζονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και αφορούν σε μαθητές που έχουν ήδη επισημανθεί ως αθλητικά ταλέντα από αθλητικές ομοσπονδίες και άλλους αθλητικούς θεσμικούς φορείς, σε συνεργασία με πενταμελή αθλητική επιτροπή, ή είναι αναγνωρισμένοι αθλητές ή ανήκουν σε αθλητική ομάδα. (Νόμος 75/1975 «Περί εξωσχολικού αθλητισμού» και Υπουργικές Αποφάσεις Γ4/902/29-9-1988, Γ4/1150/30-8-1994 και Γ4/1206/4-7-1995).

Ιδρύονται Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια και προσφέρουν εξειδικευμένα μαθήματα μουσικής σε οποιονδήποτε μαθητή ενδιαφέρεται (Νόμος 1566/85, άρθρο 5 παράγρ. 9, άρθρο 6, παράγρ. 1,Υπουργική απόφαση 3345/ 2-9-88 και τροποποίησή της Γ2/2513/13-6-1989, Νόμος 2158/93, άρθρο 8, παράγρ. 2, Αποφάσεις Γ2/1887/1-4-93 και Γ2/1685/2-3-95).

Ο Νόμος 2817/2000, άρθρο 1, που αφορά στην «εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» και στην οργάνωση και λειτουργία των Κ.Δ.Α.Υ. (Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης) και Σ.Μ.Ε.Α. (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής), καθώς και ο Κανονισμός Λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Υ. (Αριθμός απόφασης Γ6/4494, 8-11-2001) αναφέρονται στη στήριξη και ενίσχυση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, περιορίζοντας κυρίως τα άτομα αυτά σε όσα χαρακτηρίζονται από μειονεξίες και εμπίπτουν στις εκπαιδευτικές περιφέρειες ειδικής αγωγής. Γίνεται επιπλέον λόγος (παράγρ. 3) για άτομα νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας που δεν ανήκουν στην προηγούμενη περίπτωση «αλλά έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση και φροντίδα για ορισμένη περίοδο ή για ολόκληρη την περίοδο της σχολικής ζωής τους».

Την 29η Οκτωβρίου 2003 ψηφίστηκε σχέδιο νόμου στη ΙΔ' Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, στο άρθρο 2, παράγραφος 7α, στο οποίο αναφέρεται: «Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου 2817/2000 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικής εκπαιδευτικής μεταχείρισης μπορεί να τύχουν τα άτομα που έχουν ιδιαίτερες ικανότητες και ταλέντα». (Νόμος 3194/2003)

Νόμος 3699/2008 (ΦΕΚ 199 2/10/2008 , Άρθρο 3 παράγραφος 3): Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανατίθεται η ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. που, κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Στους μαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου.

Ο Νόμος 3966/24/5/2011, σχετικά με τη λειτουργία των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, στο άρθρο 36, όπου αναφέρονται οι στόχοι των σχολείων αυτών, στο δ) υπογραμμίζεται: η υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας, με τη δημιουργία ομίλων, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από όλα τα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, και η ανάδειξη, προώθηση και εκπαίδευση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα αλλά και η υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Eworx Α.Ε.