ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ/ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ/ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

EN
Κεντρική Σελίδα > Εγγραφή στην Εταιρεία

Εγγραφή στην Εταιρεία

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, μέλη της εταιρείας μπορούν να γίνουν όσοι εμπίπτουν στα χαρακτηριστικά που ορίζονται παρακάτω:

α) Τακτικά μέλη: Η εγγραφή νέου μέλους γίνεται μετά από αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Προϋποθέσεις για την εγγραφή ενός υποψηφίου ως τακτικού μέλους είναι:

  • η κατοχή πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στις Eπιστήμες της Αγωγής, στην Ψυχολογία, ή σε όλες της Εκπαιδευτικές ειδικότητες,
  • η σημαντική συμβολή, πτυχιούχων και μη, στην έρευνα, τις εφαρμογές ή τη διάδοση των σκοπών του σωματείου, όπως οι περιπτώσεις επιστημόνων και ερευνητών σε άλλα γνωστικά αντικείμενα από αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις γονέων που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που σχετίζονται με τα ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.ΠΕ. Στην περίπτωση αυτή όμως, η υποψηφιότητα πρέπει να υποβληθεί από δύο τακτικά μέλη του Σωματείου και να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Έκτακτα μέλη: Η εγγραφή νέου μέλους γίνεται μετά από αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα του εκτάκτου μέλους αποδίδεται μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και αποδοχή της πρότασης αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα έκτακτα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου στις γενικές Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ή δικαίωμα εκλογής στα Διοικητικά όργανα του Σωματείου. Ευνόητο είναι ότι τα έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν τακτικά, εφόσον πληρούν τις προηγούμενες προϋποθέσεις (Κεφάλαιο Β΄, παράγραφος α, για τα τακτικά μέλη) και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Επίτιμα μέλη: Η ιδιότητα του επιτίμου μέλους αποδίδεται σε Έλληνες και ξένους επιστήμονες, των οποίων η συμβολή στη μελέτη της χαρισματικότητας έχει αναγνωριστεί ως ιδιαίτερα σημαντική. Η ιδιότητα αυτή αποδίδεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.


Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους PDF - 42 Kb

Παρακαλείσθε να την συμπληρώσετε, να προσθέσετε πρωτότυπες τις υπογραφές των δύο μελών που σας προτείνουν και τη δική σας μαζί με ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα και να την αποστείλετε στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας:

«Εταιρεία για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών / Χαρισματικών / Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων» (Δη.Χα.Τα.Π.E.)
Υπ' όψιν κυρίας Αικατερίνης Γκαρή
Τομέας Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιόπολις, Ιλίσια 157 84, Αθήνα
Email: giftedness@psych.uoa.gr